Regulamin “Konkursu filkowego Pióro Filkogryfa” na festiwalu Kapitularz 2023

Filk – piosenka (utwór muzyczny przeznaczony do śpiewania z tekstem oraz
melodią) o tematyce szeroko pojętej fantastyki, science-fiction lub wydarzeń i
osób w fandomie. Może być oparta o opublikowane książki, filmy, gry, seriale,
legendy etc lub dotyczyć własnego, wymyślonego świata fantastycznego lub
science fiction.

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu filkowego Pióro Filkogryfa zwanego dalej
„konkursem” jest Fundacja Fantastyczne Inicjatywy; Organizacji WiN 71/73 m6;
91-811 Łódź; NIP: 7262654605 (zwane dalej „organizatorem”).
2. Koordynatorką konkursu jest Barbara Karlik.
3. Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Kapitularz 1-3.09.2023 r.
(zwanego dalej „Kapitularzem”).
4. Konkurs ma na celu popularyzowanie muzyki filkowej w Polsce, a także
wspieranie polskich osób twórczych inspirujących się w utworach muzycznych
szeroko pojętą fantastyką.
5. Zadaniem osób uczestniczących w konkursie jest napisanie piosenki filkowej i
zaprezentowanie jej na scenie podczas wydarzenia finałowego w piątek
01.09.2023 na Kapitularzu.
II Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby, które w dniu konkursu (tj.
01.09.2023) będą miały co najmniej 18 lat.
2. Osoby uczestniczące mogą startować w konkursie indywidualnie lub drużynowo.
Rozmiar zespołu osób uczestniczących nie ma wpływu na wysokość nagrody.
3. Osoby uczestniczące poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na
nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań
zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Kapitularza w celach
związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Kapitularza, koordynatora
oraz organizatora.
4. Każda osoba uczestnicząca może zgłosić jeden utwór na kategorię.
5. Przystępując do konkursu, osoby uczestniczące akceptują postanowienia
regulaminu.
6. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie
obsceniczne lub naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do
niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób uczestniczących
w konkursie.
III Utwory konkursowe
1. Prezentowane utwory muszą nawiązywać do źródeł związanych z fantastyką lub
fandomem, na przykład książek, komiksu (w tym mangi), gier, filmów (w tym
animowanych), seriali, ilustracji, własnej wyobraźni itp.
2. Zgłoszony utwór musi być dziełem stworzonym przez co najmniej jedną z
prezentujących je osób uczestniczących. Dokładne wytyczne zależą od kategorii
i można się z nimi zapoznać w punkcie IV.1. niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie elementy utworu, które nie są samodzielnym dziełem osoby
uczestniczącej lub grupy osób uczestniczących (kupne, zamówione u osób
trzecich, przetworzone itp.) powinny zostać zakomunikowane jury za pomocą
formularza zgłoszeniowego.
4. W przypadku sporów lub wątpliwości związanych z prawidłowością zgłoszeń lub
licencji, ostateczna decyzja o dopuszczeniu utworu należy do koordynatorki
konkursu.
5. Prezentacja i utwór oceniany nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych
za wulgarne lub obraźliwe. W szczególności uczulamy, by unikać treści
dyskryminujących grupy lub mniejszości np. rasistowskich, homofobicznych,
nacjonalistycznych.
IV Kategorie
1. Osoby uczestniczące nagradzane będą w następujących kategoriach:
● Filk autorski – gdzie zarówno muzyka jak i słowa są w pełni dziełem osoby
autorskiej filku. Dopuszczalne są nawiązania i inspiracje, pod warunkiem, że nie
stanowią one większości piosenki. W procesie oceniania brany pod uwagę jest
całokształt występu, na który składają się między innymi pomysł na utwór,
poprawność językowa tekstu, jego czytelność (zrozumienie przez jury i
widownię), melodia, oryginalność, umiejętności aktorskie wszystkich uczestników
występu. W trakcie tworzenia można korzystać z książek, filmów i gier o
tematyce szeroko pojętej fantastyki i tematyki fandomowej, ale należy podać
wykorzystane inspiracje w zgłoszeniu.
● Piosenka sfilkowana – piosenka zrobiona na bazie już istniejącej piosenki w taki
sposób, że słowa są zmienione aby pasowały do tematyki filkowej, lub
wykorzystujący samą melodię z autorskimi słowami. Warunkiem zgłoszenia
piosenki sfilkowanej jest podanie tytułu oraz osoby/osób autorskich
wykorzystanej piosenki jeśli są znani. W procesie oceniania brany pod uwagę
jest całokształt występu, na który składają się między innymi pomysł na utwór,
poprawność językowa tekstu, jego czytelność (zrozumienie przez jury i
widownię), wykorzystanie materiału pierwotnego (melodii lub melodii i słów),
umiejętności aktorskie wszystkich uczestników występu. W trakcie tworzenia
można korzystać z istniejących tekstów i muzyki z dowolnego gatunku, podając
osoby autorskie i inspiracje w zgłoszeniu.
● Nagroda publiczności – wybierana jest spośród wszystkich wykonanych na
konkursie utworów z kategorii filk autorski oraz piosenka sfilkowana. Każda
osoba obecna na publiczności otrzymuje jeden głos w postaci żetonu który
umieszcza w sakiewce opatrzonej tytułem utworu oraz osobą autorską. Nagrodę
publiczności otrzymuje utwór, który zbierze największą liczbę głosów.
V Zgłoszenia
1. Osoby uczestniczące zgłaszają się do konkursu poprzez formularz zgłoszeniowy,
dostępnych na stronie www.kapitularz.pl
2. Zgłoszenia przyjmowane są do 23:59, 28.08.2023. W sytuacji małej liczby zgłoszeń Koordynatorka może wydłużyć czas przyjmowania zgłoszeń do dnia trwania konkursu na max 30 min przed jego rozpoczęciem.
3. Koordynatorka konkursu dokonuje wyboru osób uczestniczących na podstawie
jakości przesłanych zgłoszeń oraz biorąc pod uwagę równomierne
reprezentowanie każdej z kategorii. Wszystkie osoby uczestniczące zostaną
poinformowane o statusie swojego zakwalifikowania do konkursu drogą mailową
do 30.08.2023.
4. Osoby uczestniczące powinny przygotować się na to, że formularz zgłoszeniowy
ma takie elementy jak miejsce na:
● tytuł utworu,
● spisany tekst utworu,
● w przypadku piosenki sfilkowanej tytuł oraz autora/autorów oryginału, o ile
są znani do wiadomości publicznej,
● spis elementów utworu, które nie zostały stworzone przez uczestnika (np.
melodia, tekst przed wprowadzeniem zmian).
● wykorzystane inspiracje (tytuł/y książek/filmów/komiksów lub ksywki osób
o których opowiada piosenka)
VI Przebieg konkursu
1. Do 28.08.2023 r. do godziny 23:59 przyjmowane są zgłoszenia poprzez
formularze dostępne na stronie internetowej www.kapitularz.pl. O tym, co
powinno znaleźć się w zgłoszeniu można przeczytać w punkcie V niniejszego
regulaminu. Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia przysłane po tym terminie (do dnia kręgu i konkursu włącznie) będa rozpatrywane przez koordynatorkę na bieżąco.
2. Do 30.08.2023 r. do godziny 23:59 koordynatorka dokonuje wyboru osób
uczestniczących, które wezmą udział w dalszej rywalizacji. Głównym kryterium
wyboru są jakość zgłoszenia. Wyniki tego etapu zostaną przekazane
uczestnikom za pomocą e-maili do 30.08.2023. Osoby, które wyślą zgłoszenia po 28.08 będą miały informację o kwalifikacji w dniu konkursu w czasie trwania Kręgu Filkowego
3. W trakcie Kapitularza zakwalifikowane osoby uczestniczące, biorą udział w:
● krąg filkowy – przestrzeń na wspólne śpiewanie utworów i rozgrzewkę
● występy konkursowe – w trakcie których przedstawione zostaną
zgłoszenia
● Przerwa z czasem na obrady jury oraz zebranie głosów na nagrodę
publiczności
● Ogłoszenie wyników konkursu
4. Dokładny czas i miejsce konkursu zostaną podane w programie Kapitularza.
5. Rozdanie nagród odbywa się na scenie około pół godziny po występach
scenicznych. Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie dyskusji jury.
6. Po zakończeniu konkursu, jury będzie dostępne dla zainteresowanych osób
uczestniczących, celem udzieleniu informacji związanych z tegoroczną edycją
konkursu oraz wskazówek i rad dotyczących przyszłych edycji.
VII Nagrody i jury
1. Spośród osób uczestniczących zostaną wyłonieni:
● I miejsce w konkursie Pióro Filkogryfa w kategorii Filk Autorski
● II miejsce w konkursie Pióro Filkogryfa w kategorii Filk Autorski
● I miejsce w konkursie Pióro Filkogryfa w kategorii Piosenka Sfilkowana
● II miejsce w konkursie Pióro Filkogryfa w kategorii Piosenka Sfilkowana
● Nagroda Publiczności w konkursie Pióro Filkogryfa
● Organizator może wręczyć wybranym uczestnikom dodatkowe
wyróżnienia.
2. W skład jury wchodzi troje znanych specjalistów związanych z filkiem,
tworzeniem muzyki, tekściarstwem, występami scenicznymi, fantastyką.
● Barbara Karlik, harfiarka
● Piotr W. Cholewa, fantastyczny tłumacz
● Juror niespodzianka
3. W przypadkach tego wymagających sponsor nagrody finansowej odprowadzi
podatek od nagrody na konto właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z
aktualną Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo, by w wyjątkowych sytuacjach zmienić
wysokość nagrody, nie przyznać jej lub ją odebrać.
5. Nie istnieje możliwość wymiany nagród rzeczowych na ich równowartość
pieniężną.
6. Nieodebranie nagród przez zwycięzcę w terminie 30 dni od zakończenia
Kapitularza tożsame jest ze zrzeczeniem się wygranej.
VIII Dyskwalifikacje i upomnienia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania dowolnego występu
scenicznego w przypadku wystąpienia podejrzenia, że występ może stanowić
zagrożenie dla osoby uczestniczącej lub najbliższej publiczności, bądź złamanie
regulaminu.
2. W zależności od rangi przewinienia, organizatorzy mogą wystosować
upomnienie lub dokonać dyskwalifikacji osoby uczestniczącej (odmówić jej
dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji
końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia zaplecza scenicznego) i/lub
odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.
3. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatorkę konkursu
w następujących przypadkach:
● osoba uczestnicząca w sposób celowy zniszczyła lub uszkodziła instrument,
rekwizyt lub inną własność należące do innej osoby biorącej udział w konkursie,
● osoba uczestnicząca wykazała się zachowaniem o niesportowym charakterze, w
szczególności brakiem kultury wobec innych osób uczestniczących w konkursie
lub obsługi festiwalu,
● wystąpiła przemoc werbalna lub fizyczna ze strony osoby uczestniczącej w
stronę innej osoby uczestniczącej w festiwalu,
● osoba uczestnicząca nie stawiła się na swoim występie scenicznym bez podania
powodu lub za powód podając własne zaniedbanie (np. nieukończenie utworu na
czas, zmianę zdania, wycofanie się części grupy, nieprzygotowanie do występu
scenicznego). Podpunkt ten nie dotyczy osób, u których wystąpiły poważne
problemy zdrowotne lub względy losowe, uniemożliwiające kontynuowanie
uczestnictwa.
4. Każdy przypadek upomnienia lub dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie
przez koordynatorkę konkursu.
IX Dane osobowe i inne zgody
1. Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U.
2014 r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji)
przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do
prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o
wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie
danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które
współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do
jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu
do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach
dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości
wzięcia udziału w Konkursie.
2. Osoba uczestnicząca zezwala nieodpłatnie i bezterminowo na wykorzystanie
przez organizatorów festiwalu Kapitularz oraz Barbarę Karlik fotografii i nagrań
wideo zawierających jej wizerunek, a wykonanych w czasie festiwalu oraz
przesłanych niniejszym formularzem, w szczególności poprzez wielokrotne
utrwalanie, obróbkę i powielanie fotografii i nagrań wideo za pośrednictwem
dowolnego medium w celach jak niżej, oraz w celach promocji festiwalu, szeroko
rozumianej fantastyki i filku.
Kontakt do koordynatorki Pióra Filkogryfa, Barbary Karlik:
harfiarka@harfiarka.pl
tel. 603043350.
Wersja do pobrania – https://kapitularz.pl/wp-content/uploads/2023/07/Regulamin_Konkursu_Pioro_Filkogryfa.pdf