REGULAMIN KONKURSU COSPLAY

REGULAMIN KONKURSU COSPLAY ŁÓDZKIEGO FESTIWALU FANTASTYKI KAPITULARZ 2022

1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu cosplay na festiwalu zwanym dalej „Konkursem” jest Fundacja Fantastyczne Inicjatywy z siedzibą przy ul. Organizacji Wolność i Niezawisłość 71/73 m. 6 91-811 Łódź, NIP 7262654605, KRS 0000509498 (zwanej dalej „Organizatorem”).
 • Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Kapitularz (zwanego dalej Kapitularzem).
 • Koordynatorem konkursu jest Weronika „Marana” Kaszewski.
 • Prowadzącym konkurs jest Jagoda „Tima” Sikorska.
 • Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która własnoręcznie wykonała kostium i zaprezentuje go na scenie w trakcie konkursu oraz przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej.

2. Warunki i zasady udziału w konkursie:

 • Zapoznanie się z treścią Regulaminu Konkursu oraz regulaminem Kapitularzu (regulamin festiwalu) i zaakceptowania jego postanowień.
 • Uczestnik jest pełnoletni lub w przypadku niepełnoletniości posiada pisemną zgodę rodzica, lub opiekuna prawnego (formularz zgody).
 • Prezentowane mogą być stroje postaci z komiksu, filmu, książki, serialu, gry komputerowej, bajki, seriali, ilustracji (w tym fanartów), jak i postaci własne (tj. OC).
 • Dopuszczalne jest użycie modela celem prezentacji stroju.
 • Dopuszczalne jest zgłaszanie strojów już prezentowanych w innych konkursach z wyjątkiem strojów nagradzanych na poprzednich edycjach Kapitularza lub nagradzanych w innych konkursach cosplay.
 • Dopuszczone są zarówno występy solowe, jak i grupowe.
 • Uczestnicy wykonują stroje samodzielnie. Dopuszczalne są elementy kupne (np. peruki, soczewki, baza obuwia), jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej. W przypadku występów grupowych, uczestnicy NIE mają prawa pomagać sobie w tworzeniu kostiumów w ramach jednej grupy.
 • Organizatorzy Kapitularzu nie mogą brać udziału w konkursie.
 • Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Kapitularza w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Kapitularza oraz organizatora.

3. Zgłoszenia

 • W konkursie udział może wziąć każdy uczestnik Kapitularzu, który wypełni formularz zgłoszeniowy. Formularz będzie aktywny w dniach od 20/07.2022 do godziny 24:00 30.08.2022.
 • Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do 31.08.2022.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • Zdjęcie gotowego stroju.
 • Zdjęcie referencyjne w formacie .jpg lub .png.
 • Krótki opis stroju i jego wykonania.
 • Opis występu
 • Docięty do czasu prezentacji podkład muzyczny w formacie .mp3,
 • Krótka zapowiedź przed występem, która wprowadzi widzów i jury.

4. Kategorie

Nagrody na Konkursie będą przyznawane w następujących kategoriach:

 • Najlepszy strój — ocenie podlegać będzie techniczne wykonanie stroju oraz jego schludność.
 • Najlepszy występ solowy – ocenie podlegać będzie pomysł na scenkę, wykonanie, podkład i zgranie z nim, jak również jej czytelność (dla jury i widowni) oraz umiejętności aktorskie. Prezentacja powinna trwać od 1 do 3 min.
 • Najlepszy występ grupowy — ocenie podlegać będzie pomysł na scenkę, wykonanie, podkład i zgranie z nim. Jak i jej czytelność (dla jury i widowni) umiejętności aktorskie. Prezentacja powinna trwać od 1 min do 4 min. W tej kategorii może wziąć udział duet lub więcej osób.
 • Najlepszy debiut — ocenie podlegać będzie wykonanie stroju i odwzorowanie postaci. Kategoria przeznaczona jest dla początkujących, którzy wzięli do tej pory udział w maksymalnie 3 konkursach cosplay.
 • Wyróżnienia — każdy członek Jury ma prawo przyznać indywidualne od siebie wyróżnienie, które może, ale nie musi, pokrywać się z innymi nagrodami.
 • Konkurs w danej kategoria odbędzie się tylko w przypadku nadejścia minimum dwóch zgłoszeń

5. Przebieg konkursu

 • Próba cosplay — jest obowiązkowa, aby każdy uczestnik potwierdził obecność na konkursie. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o niej mailowo wcześniej, zostanie również zaznaczona w planie Kapitularzu. W razie potrzeby większej ilości czasu na próby prośmy o kontakt z koordynatorem konkursu. W razie wypadków losowych, gdy uczestnik konkursy nie może pojawić się na próbie, wymagany jest kontakt z koordynatorem. Nieobecność na próbie bez wcześniejszego kontaktu z koordynatorem oznacza dyskwalifikację.
 • Runda Jury – jest obowiązkową częścią konkursu, podczas której Jury będzie mogło obejrzeć dokładnie stroje, zapytać o jego wykonanie i użyte techniki. Zajmuje ona zwykle nie więcej niż 5 -10 minut na występ. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o niej mailowo wcześniej oraz zostanie ona również zaznaczona w planie Kapitularzu. Kolejność prezentacji będzie losowa.
 • Występ sceniczny (scenka) – Występ na scenie prezentacja przed widownią.
 • Obrady Jury
 • Ogłoszenie wyników

6. Występy sceniczne

 • Uczestnicy występują na scenie indywidualnie bądź w grupach.
 • Wystąpienie powinno zawierać się w limicie czasowym od 1 do 3 minut
 • Organizator zapewnia pomoc w przygotowaniu sceny do występu (wniesienie potrzebnych części scenografii ) jak i podawanie rekwizytów. Dopuszcza się pomoc osób spoza obsługi Kapitularzu, zaleca się, aby były ubrane na czarno i poinformowanie o tym w formularzu zgłoszeniowym.
 • Występy odbywać się będą na prostokątnej scenie do dyspozycji uczestników, będzie dostępne również podstawowe oświetlenie kolorowe oraz nagłośnienie.
 • Uczestników obowiązuje całkowity zakaz używania ognia, materiałów pirotechnicznych i generatorów dymu.
 • Użycie podczas występu jakiegokolwiek rodzaju konfetti musi być wcześniej ustalone z koordynatorem. Najlepiej wspomnieć o tym już w zgłoszeniu.
 • Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub naruszające dobro osób trzecich.
 • Niedopuszczalne jest również niesportowe zachowanie, jak i sabotowanie występów innych uczestników lub niszczenie strojów
 • Niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi dyskwalifikacją, a nawet wydaleniem z terenu Kapitularzu oraz poniesieniem kosztów związanych z ewentualnymi konsekwencjami zachowania uczestnika.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników.

7. Nagrody

 • W przypadku zdobycia nagrody przez grupę zostaje ona oddana do dyspozycji osoby wysyłającej zgłoszenie. Podział nagrody jest niezależny od Organizatora.
 • W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne, jaki rzeczowe od sponsorów konkursu.
 • Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 • W przypadku wygrania nagrody pieniężnej przez osobę nieletnią proszona jest ona o zgłoszenie się po jej odbiór z rodzicem lub opiekunem prawnym.

8. Postanowienia końcowe

 • Organizator może dokonać preselekcji zgłoszeń. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 20 uczestników, w zależności od czasu występu.
 • W przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w konkursie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora
 • Uczestnik, który bierze udział w konkursie, wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz wykorzystanie go w materiałach promocyjnych.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ŁÓDZKIEGO FESTIWALU FANTASTYKI KAPITULARZ 2022
 • Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników.