REGULAMIN

REGULAMIN ŁÓDZKIEGO FESTIWALU FANTASTYKI KAPITULARZ 2019

 1. Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz 2019 (zwany dalej „Kapitularzem”) odbywa się w dniach 6-8 września 2019 roku  na terenie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Pomorskiej 171/173 w Łodzi.
 2. Organizatorem “Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2019” jest Fundacja Fantastyczne Inicjatywy z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000509498 zwana dalej Organizatorem.
 3. Festiwal jest wydarzeniem społecznym, czyli imprezą zwykłą odbywającą się na terenie prywatnym i nie podlega przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2010 (dz. U. nr 62, poz. 504). Organizatorzy pracują społecznie.
 4. Każdy uczestnik „Kapitularza 2019” kupując bilet akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu oraz przepisów porządkowych właścicieli obiektów, w których odbywa się Festiwal.
 5. Niniejszy regulamin jest egzekwowany przez organizatorów, obsługę, Igorów (wolontariuszy wspomagających organizację festiwalu) oraz ochronę Kapitularza. Naruszenie regulamin może prowadzić do nałożenia na uczestnika sankcji włącznie z wydaleniem z terenu festiwalu bez zwrotu kosztów akredytacji.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy: www.kapitularz.pl, w materiałach informacyjnych dostarczonych uczestnikom Festiwalu oraz do wglądu w punktach informacyjnych.
 7. Akredytację 3-dniową na Festiwal można zakupić w przedsprzedaży (zwanej pre-akredytacją) do dnia 8 sierpnia 2019 w sposób podany na stronie wydarzenia.
 8. Akredytację 3-dniową oraz na poszczególne dni Festiwalu można zakupić w czasie trwania Festiwalu w punkcie akredytacyjnym, od godziny 14:00 w piątek 6.09 do godziny 14:00 w niedzielę 8.09. Wejście na Festiwal w niedzielę po godzinie 14:00 jest darmowe.
 9. Koszt akredytacji zostaje ustalony na:

3 dniowa wejściówka w pre-akredytacji – 50 zł

3 dniowa wejściówka w dniu Festiwalu – 60 zł

Wejściówki na poszczególne dni w dniu Festiwalu:

Piątek – 30 zł

Sobota 40 zł

Niedziela – 30 zł.

 1. Akredytacja jednodniowa upoważnia do przebywania na terenie Kapitularza w dniu jej nabycia do godziny 8:00 następnego dnia. Bilet trzydniowy upoważnia do przebywania na terenie Kapitularza od godziny 15:00 w piątek 6.09 do godziny 17:00 w niedzielę 8.09.
 2. Akredytacja jest imienna.
 3. Organizator nie zakłada możliwości dokonywania zwrotów za zakupione przez uczestników akredytacje (zarówno pre-akredytacja jak i akredytacje zakupione podczas Festiwalu)
 4. Akredytacja kupiona w przedsprzedaży podlega wymianie na identyfikator festiwalowy w momencie wejścia na Festiwal. Odbiór identyfikatorów odbywa się w punkcie akredytacyjnym
 5. W momencie zakupu akredytacji Uczestnik otrzyma identyfikator, który jest niezbędny do wejścia na teren Kapitularza.
 6. . Uczestnik jest zobowiązany do podpisania identyfikatora oraz posiadania go przy sobie w widocznym miejscu podczas przebywania na terenie Festiwalu.
 7. W przypadku utraty identyfikatora, uczestnik zobowiązany jest do wykupienia nowej akredytacji lub opuszczenia terenu Festiwalu.
 8. Dane podane przez formularz kontaktowy lub w innej formie służą tylko do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na Festiwalu i są przetwarzane zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z zm.). Po zakończeniu Kapitularza wszystkie dane wrażliwe są niszczone.
 9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Festiwalu – „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”
 10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy zakupie biletu wypełniony przez prawnego opiekuna formularz upoważniający do wzięcia udziału w Kapitularzu.
 11. Każdy Uczestnik Kapitularza zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowania się decyzjom Obsługi i Ochrony.
 12. Każdy Uczestnik Kapitularza zobowiązany jest podczas jego trwania nosić w widocznym miejscu identyfikator potwierdzający zakup biletu. Osoby bez identyfikatora będą wypraszane z terenu Kapitularza przez uprawniony personel.
 13. Zgubienie identyfikatora należy natychmiast zgłosić służbie informacyjnej, jego duplikat zostanie wydany odpłatnie, po wyjaśnieniu sprawy.
 14. Zabrania się wnoszenia na teren Kapitularza:
  1. alkoholu;
  2. nielegalnych substancji;
  3. substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia;
  4. przedmiotów sprawiających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego (nie dotyczy pokazów, LARPów, itp. – jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia organizatorom lub ochronie).
 15. Broń lub jej repliki może zostać wniesiona na teren Kapitularza tylko w celu przeprowadzenia pokazu lub prelekcji i po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorami i odpowiednim jej zabezpieczeniu. Organizatorzy zobowiązują się zapewnić warunki do bezpiecznego przechowywania tego typu rekwizytów podczas trwania festiwalu.
 16. Na terenie Kapitularza zabrania się:
  1. spożywania i posiadania alkoholu oraz narkotyków i innych nielegalnych substancji, a także przebywania na terenie festiwalu znajdując się pod ich wpływem;
  2. zachowywania się w sposób mogący spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia innych oraz swojego;
  3. niszczenia wyposażenia i budynków;
  4. prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej poza uzgodnioną z Organizatorami;
  5. powielania multimediów chronionych prawami autorskimi;
  6. konstruowania jakichkolwiek zamkniętych lub zakrytych struktur noclegowych (np. namiotów, altanek i innych) na terenie szkoły noclegowej;
  7. dowolnych innych działań niezgodnych z polskim Prawem.
 17. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Osoby, które wyrządziły szkodę będą identyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 18. Każdy uczestnik Łódzkiego Festiwalu Fantastyki „Kapitularz 2019” kupując bilet wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych Kapitularza w tej i następnych edycjach.
 19. Wieszanie wszelkiego rodzaju plakatów, rozdawanie ulotek i ogłoszeń dozwolone jest wyłącznie na tablicach przeznaczonych do tego celu po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami. Plakaty, ulotki i ogłoszenia umieszczone poza miejscami do tego przeznaczonymi będą usuwane. W wypadku zniszczeń powstałych na skutek wieszania w/w materiałów sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 20. Na terenie budynków panuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Jest to dozwolone wyłącznie na zewnątrz, w miejscach ku temu wyznaczonych przez Organizatorów lub wyznaczonych przez administrację budynków Kapitularza.
 21. Na terenie Kapitularza należy zachować porządek i czystość, a pomieszczenia, w których się przebywało pozostawić w stanie nie gorszym niż zastany.
 22. W trakcie Kapitularza niedozwolona jest samodzielna zmiana ustawień sprzętu technicznego bez porozumienia z Organizatorami.
 23. W trakcie Kapitularza niedozwolone jest samowolne – bez porozumienia z Organizatorami – zmienianie wystroju lub wyposażenia sal prelekcyjnych, w tym w szczególności wynoszenia czegokolwiek z sal bez asysty służb porządkowych.
 24. Na terenie Kapitularza będą znajdowały się pomieszczenia o ograniczonym dostępie. Uczestnicy zobligowani są do respektowania tychże ograniczeń.
 25. Nagrodami w konkursach są bony z walutą festiwalową, podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę festiwalową nie przewiduje się rekompensaty.
 26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 27. Niestosowanie się do zapisów powyższego regulaminu może skutkować wydaleniem z terenu Kapitularza bez zwrotu kosztów zakupu biletu.
 28. Organizatorzy Kapitularza 2019 nie ponoszą odpowiedzialności i nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania Festiwalu.
 29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie przed i w czasie trwania Imprezy.
 30. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.