Regulamin Wielkiego Konkursu Strojów

 1. Organizatorem Wielkiego Konkursu Strojów podczas Łódzkiego Festiwalu Fantastyki „Kapitularz 2016” zwanego dalej Konkursem jest fundacja „Fantastyczne Inicjatywy” zwana dalej Organizatorem.
 2. Zgłoszenia na Konkurs można nadsyłać do dnia 19.09.2016 r.
 3. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto wykupił lub otrzymał akredytację na Łódzki Festiwal Fantastyki „Kapitularz 2016”
 4. Przedmiotem Konkursu są własnoręcznie wykonywane stroje prezentowane przez uczestników podczas pokazu konkursowego, który odbędzie się dnia 24.09.2015 r. na terenie festiwalu.
 5. Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach:
  1. Dotyczy strojów wzorowanych na wizerunku konkretnej postaci;
  2. Dotyczy odegranej sceny przez pojedynczą osobę lub grupę osób;
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia swojego udziału w konkursie przez formularz na stronie http://kapitularz.pl/program/cosplay/zglos/. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres email cosplay@kapitularz.pl. 
 7. Do zgłoszenia w przypadku kategorii wymienionej w punkcie 5a należy dołączyć zdjęcie postaci przygotowanego stroju.
 8.  Do zgłoszenia należy dołączyć utwór muzyczny, który będzie wykorzystany podczas prezentacji. W przypadku braku takowego pliku, podkład będzie dobierany wedle uznania organizatorów.
 9. Organizator rości sobie prawo do odesłania zgłoszenia celem naniesienia poprawek.
 10. Uczestnicy mogą brać udział w jednej wybranej przez siebie kategorii lub obu - wtedy wymaga to wypełnienia dwóch zgłoszeń.
 11. Błędne lub niekompletne zgłoszenia lub brak załączonych plików graficznych mogą prowadzić do dyskwalifikacji.
 12. Po zamknięciu rejestracji uczestników wszelkie zmiany oprawy muzycznej i wizualnej oraz zgłoszenie innego stroju nie będą możliwe.
 13. Konkurs będzie prowadzony przez osobę wyznaczoną przez organizatora.
 14. Każdy uczestnik konkursu musi wziąć udział w próbie przed konkursem, która odbędzie się w dniu konkursu, w miejscu i czasie podanym przez organizatora. 
 15. W trakcie trwania konkursu w kategorii wymienionej w punkcie 5a uczestnik po zapowiedzeniu przez prowadzącego prezentuje swój strój w czasie od 30 sekund do 3 minut. W ramach prezentacji uczestnik może odegrać scenkę  teatralną, poprowadzić monolog, zaprezentować umiejętności wokalne bądź też inne, nie powodujące zagrożenia dla zdrowia i życia innych uczestników i osób przebywających na sali.
 16. W trakcie trwania konkursu w kategorii wymienionej w punkcie 5b uczestnik lub grupa uczestników po zapowiedzeniu przez prowadzącego odgrywa przygotowaną scenę w ramach której może odegrać scenkę  teatralną, poprowadzić monolog, zaprezentować umiejętności wokalne bądź też inne, nie powodujące zagrożenia dla zdrowia i życia innych uczestników i osób przebywających na sali.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu uczestnika w przypadku naruszenia praw innych uczestników Festiwalu, bądź też zachowania odbiegającego od ogólnie przyjętych norm etycznych i moralnych. Tym samym uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania w stosunku do innych gości oraz jury.
 18. W skład jury będą wchodzić osoby wyznaczone przez organizatorów. Ocena jury będzie jawna i ostateczna.
 19. Podczas całościowej oceny stroju będą brane pod uwagę : staranność wykonania stroju, zgodność z pierwowzorem, pomysłowość, zachowanie sceniczne
 20. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości ogólnej po zakończeniu konkursu, po ogólnej naradzie osób wchodzących w skład jury.
 21. Nagrody w konkursie zostaną ogłoszone na stronie festiwalu www.kapitularz.pl.
 22. W kwestiach spornych głos rozstrzygający posiada Organizator.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem decyduje organizator.
 24. Zgłoszenie na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika warunków powyższego regulaminu.