Regulamin

 1. Każdy uczestnik Łódzkiego Festiwalu Fantastyki „Kapitularz 2016” (zwanego dalej „Festiwalem”,  „Kapitularzem” lub „Imprezą”) kupując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu oraz przepisów porządkowych właścicieli obiektów, w których odbywa się Festiwal.
 2. Niniejszy regulamin jest egzekwowany przez organizatorów, obsługę, Igorów (wolontariuszy wspomagających organizację festiwalu) oraz ochronę Kapitularza. Naruszenie regulamin może prowadzić do nałożenia na uczestnika sankcji włącznie z wydaleniem z terenu festiwalu bez zwrotu kosztów akredytacji.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy: www.kapitularz.pl, w materiałach informacyjnych dostarczonych uczestnikom Festiwalu oraz, do wglądu w punktach informacyjnych.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji wypełniony przez prawnego opiekuna formularz upoważniający do wzięcia udziału w Festiwalu.
  1. Formularz dla osób poniżej 18 roku życia.
  2. Formularz dla osób poniżej 13 roku życia.
 5. Każdy uczestnik festiwalu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom obsługi i ochrony.
 6. Każdy uczestnik Kapitularza zobowiązany jest podczas trwania Festiwalu nosić w widocznym miejscu  identyfikator potwierdzający uiszczenie akredytacji. Osoby bez identyfikatora będą usuwane z terenu Festiwalu przez uprawniony personel.
 7. Zgubienie identyfikatora należy natychmiast zgłosić służbie informacyjnej, jego duplikat zostanie wydany odpłatnie, po wyjaśnieniu sprawy.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren festiwalu:
  1. Alkoholu;
  2. nielegalnych substancji;
  3. substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia;
  4. przedmiotów sprawiających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego (nie dotyczy pokazów, LARPów, itp. - jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia organizatorom lub ochronie).
 9.  Broń lub jej repliki może zostać wniesiona na teren festiwalu tylko w celu przeprowadzenia pokazu lub prelekcji i po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorami i odpowiednim jej zabezpieczeniu. Organizatorzy zobowiązują się zapewnić warunki do bezpiecznego przechowywania tego typu rekwizytów podczas trwania festiwalu.
 10. Na terenie festiwalu zabrania się:
  1. spożywania i posiadania alkoholu oraz narkotyków i innych nielegalnych substancji, a także przebywania na terenie festiwalu znajdując się pod ich wpływem;
  2. zachowywania się w sposób mogący spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia innych oraz swojego;
  3. niszczenia wyposażenia i budynków festiwalu;
  4. prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej poza uzgodnioną z Organizatorami;
  5. powielania multimediów chronionych prawami autorskimi;
  6. konstruowania jakichkolwiek zamkniętych lub zakrytych struktur noclegowych (np. namiotów, altanek i innych) na terenie szkoły noclegowej;
  7. dowolnych innych działań niezgodnych z polskim Prawem.
 11. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Osoby, które wyrządziły szkodę będą identyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 12. Wieszanie wszelkiego rodzaju plakatów, ulotek i ogłoszeń dozwolone jest wyłącznie na tablicach przeznaczonych do tego celu po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami. Plakaty, ulotki i ogłoszenia umieszczone poza miejscami do tego przeznaczonymi będą usuwane. W wypadku zniszczeń powstałych na skutek wieszania w/w materiałów sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 13. Na terenie budynków panuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Jest ono dozwolone wyłącznie na zewnątrz, w miejscach ku temu wyznaczonych przez Organizatorów.
 14. Na terenie imprezy należy zachować porządek i czystość, a pomieszczenia, w których się przebywało pozostawić w stanie nie gorszym niż zastany.
 15. Twórców programu prosi się o odpowiednio wczesne zgłaszanie Organizatorom zapotrzebowania na sprzęt techniczny niezbędny do przeprowadzenia punktu programu. W trakcie festiwalu niedozwolona jest samodzielna zmiana ustawień sprzętu technicznego bez porozumienia z Organizatorami.
 16. W trakcie festiwalu niedozwolone jest samowolne - bez porozumienia z Organizatorami - zmienianie wystroju lub wyposażenia sal prelekcyjnych, w tym w szczególności wynoszenia czegokolwiek z sal bez asysty służb porządkowych.
 17. Na terenie festiwalu będą się znajdowały się pomieszczenia o ograniczonym dostępie. Uczestnicy zobligowani są do respektowania tychże ograniczeń.
 18. Nagrodami w konkursach są bony z walutą festiwalową, podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę festiwalową nie przewiduje się rekompensaty.
 19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 20. Organizatorzy oraz obsługa mają prawo brać udział w konkursach i turniejach w czasie, kiedy nie pełnią obowiązków związanych z organizacją festiwalu.
 21. Niestosowanie się do zapisów powyższego regulaminu może skutkować cofnięciem akredytacji na Festiwal.
 22. Organizatorzy Kapitularza 2016 nie ponoszą odpowiedzialności i nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania Festiwalu.
 23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie przed i w czasie trwania Imprezy.
 24. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.